Všeobecné obchodné podmienky portálu, Cenník služieb

I. Všeobecné ustanovenia
1. Cieľom tohto portálu je umožniť majiteľom ubytovacích zariadení na Slovensku  ponúknuť svoje objekty a služby potenciálnym hosťom, podporiť turistiku v  jednotlivých regiónoch Slovenska a zároveň ponúknuť hosťom prehľadnú a kompletnú informáciu o možnostiach ubytovania a služieb na území SR. Prevádzkovateľom domény www.ubytkozaskveleceny.sk  (ďalej len portál ) je Pavol Zbončák, Sídlo: Podzávoz 2499, 022 01 Čadca, IČO: 448 63 136  DIČ:1078215116, Spoločnosť zapísaná: v ŽR: Číslo živnostenského registra: 520-21831

Bankové spojenie: SK 43 0900 0000 0051 9955 9487 ( Slovenská sporiteľňa, a.s.) 

Ubytkozaskveleceny.sk ponúka ubytovateľom Balík TIP TOP. A Balík Basic.

Balík TIP TOP obsahuje: Priamy kontakt na ubytovateľa, Štatistiky návštevnosti, Kalendár obsadenosti,Cenník+vlastný cenník,Marketingový text+upútavka, Neobmedzený počet fotografií, Zaradenie do kategórií, Rotácia ubytovania na úvodnej stránke a podstránkach, Zobrazenie na úvodnej stránke, Zobrazenie na prvých miestach- obec, región, kraj, Zobrazenie na prvých pozíciach vo výsledkoch vyhľadávania. TIP znamená,že hosťom dáme na Vás Tip a Top znamená Topovanie. 

Balík Basic obsahuje: Priamy kontakt na ubytovateľa, Štatistiky návštevnosti, Kalendár obsadenosti, Cenník+vlastný cenník,Marketingový text+upútavka, Neobmedzený počet fotográfií, Zaradenie do kategórií, Rotácia ubytovania na podstránkach. 

Cenník Balíkov:

Balík Super Basic -  Vnútro portálu: Cena 65 Eur / 12 mesiacov + 12 mesiacov zdarma. 

Balík Super - Titulná strana: Cena 205 Eur / 12 mesiacov + 12 mesiacov zdarma. 

Balík Dlhá doba: Cena 225 Eur / 36 mesiacov.

VIP - zobrazenie 1 až 3 riadok 300 Eur 24 mesiacov.

VIP - zobrazenie 4 až 6 riadok 200 Eur 24 mesiacov.

2. Definícia pojmov:
- Ubytkozaskveleceny.sk je verejný webový ubytovací portál, prostredníctvom ktorého  majitelia ubytovacích zariadení na Slovensku  ponúkajú svoje objekty a služby,
- prevádzkovateľom portálu sa rozumie spoločnosť: Pavol Zbončák, Sídlo: Podzávoz 2499, 022 01 Čadca, IČO:448 63 136  DIČ:1078215116
- Registrovaný užívateľ je akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorý je majiteľom ubytovacieho objektu, zaregistrovaného na portáli a poskytujúceho ubytovanie prostredníctvom portálu,
- návštevníkom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorá navštívi portál a ktorá vyjadrí záujem využiť služby portálu či už ako zákazník (hosť) alebo registrovaný užívateľ.
3. Každý návštevník vstupom na webovú stránku Ubytkozaskveleceny.sk jej prehliadaním alebo používaním potvrdzuje, že si prečítal a rozumie nižšie uvedeným podmienkam a zároveň sa zaväzujete ich dodržiavať. Portál môže podmienky kedykoľvek zmeniť aktualizáciou tohto oznámenia.
4. Obsah a design týchto stránok je chránený platným autorským zákonom a príslušnými predpismi v platnom znení. Kopírovanie, rozširovanie a publikovanie akejkoľvek časti bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa portálu je zakázané, pokiaľ nie je uvedené inak. V prípade akéhokoľvek porušenia týchto podmienok si portál vyhradzuje právo požadovať všetky zo zákona dostupné opravné prostriedky a náhrady. Porušenie týchto podmienok sa bude považovať za porušenie autorského práva v zmysle platných právnych predpisov a noriem SR. 
5. Portál sa za každých okolností usiluje, aby informácie o ubytovacích zariadeniach boli presné a pravdivé. Prevádzkovateľ portálu nenesie zodpovednosť za pravdivosť údajov týkajúcich sa registrovaného ubytovacieho zariadenia. Za pravdivosť týchto údajov ako aj za obsah a práva k uverejneným fotografiám nesie zodpovednosť osoba registrujúca ubytovacie zariadenie. 

II. Registrácia
1. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá je majiteľom ubytovacieho zariadenia na území SR a má záujem využiť služby portálu je  povinná sa na portáli zaregistrovať a uviesť všetky údaje týkajúce sa ubytovacieho zariadenia. 
2. Po úspešnej registrácii sa majiteľ ubytovacieho zariadenia stáva registrovaným užívateľom. Prevádzkovateľ portálu sa momentom registrácie užívateľa zaväzuje poskytnúť užívateľovi služby spojené s ponukou a propagáciou jeho ubytovacieho zariadenia na portáli a registrovaný užívateľ sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú odmenu prevádzkovateľovi portálu. 
3. Registrovaný užívateľ prehlasuje, že osobné údaje uvedené v registrácii sú pravdivé. 
4. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo vyžiadať si informácie od registrovaného užívateľa za účelom spresnenia informácií o ubytovacom zariadení.
5. Registrovaný užívateľ má možnosť kedykoľvek meniť svoje údaje v prezentácii o ubytovacom zariadení priamo na svojom profile. Zadané zmeny sa prejavia okamžite v rámci technických možností. 
6. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo meniť obsah prezentácie ubytovacích zariadení, najmä v súvislosti s potrebou  optimalizácie. 
7. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo zrušiť/ zamietnuť registráciu v prípade, že údaje sú v rozpore s platnými právnymi predpismi SR a dobrými mravmi. 
8. Registrovaný užívateľ je povinný zdržať sa uverejňovania takých informácií, ktorých obsah porušuje zákony SR (vulgarizmy, hanobenie rasy, národa, náboženstva, poškodzovanie dobrého mena prevádzkovateľa, neplatená reklamu a pod.). Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez upozornenia odstrániť nežiaduci obsah, ktorý porušuje obchodné podmienky. Taktiež si vyhradzuje právo zamedziť prístup do používateľského admin rozhrania pri porušení týchto podmienok bez nároku na vrátenie sumy zostávajúcej aktívnej prezentácie. Prezentácia sa už nebude zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania.
9. Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že zmluvu o poskytovaní služby s prevádzkovateľom portálu nie je možné jednostranne zrušiť pred uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, t. j. doby na ktorú bolo dané ubytovacie zariadenie registrované a za ktorú bola zaplatená odmena. V  prípade, že registrovaný užívateľ nie je spokojný so službami portálu zo subjektívnych dôvodov, môže sa s prevádzkovateľom portálu dohodnúť na ukončení zmluvného vzťahu, a to bez nároku na vrátenie ceny za zostávajúcu dobu prezentácie jeho ubytovacieho zariadenia. Prevádzkovateľ portálu nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku predčasného ukončenia poskytovaných služieb. 
10. Cena prezentácie ubytovacieho zariadenia je vypočítaná podľa konkrétnej služby. Prevádzkovateľ portálu má právo vystaviť za poskytnuté služby faktúru zaslanú na registračný e-mail alebo poštou, ktorej splatnosť je 14 dní od jej vystavenia, taktiež má právo zaslať účtovnú faktúru k uhradeniu pred spustením prezentácie. Záväzok zaplatiť dohodnutú odmenu za služby vzniká registráciou ubytovacieho zariadenia na portáli. Registrované ubytovacie zariadenie sa bude zobrazovať na portáli do 24 hodín od prijatia odmeny prevádzkovateľa portálu za službu,  podľa typu vybranej služby.
11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cenníka. Zmena cenníka nadobúda platnosť dňom jej zverejnenia na portáli, pokiaľ priamo z cenníka nevyplýva neskorší dátum jeho platnosti.

III. Záverečné Ustanovenia
1. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo na zásahy do štruktúry portálu (doplnenie obchodných podmienok, technické zmeny, rozloženie prvkov, inovácie, zmeny služieb) a to bez predchádzajúceho upozornenia.
2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za technické problémy, ktoré vzniknú zavinením tretích strán  (napr. výpadok servera atď. ) a škodu ktorá môže v tejto súvislosti vzniknúť. 
3. Prevádzkovateľ portálu je oprávnený zverejňovať reklamu.
4. Prevádzkovateľ portálu nie je zodpovedný za obsah odkazov na web stránky, ktoré sa na portáli objavia. 
5. Registrovaný užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo vykonávať zmeny súvisiace so zlepšovaním poskytovaných služieb bez predchádzajúceho upozornenia. Nové podmienky vstúpia do platnosti zverejnením na tejto stránke.
6. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke Ubytkozaskveleceny.sk odo dňa registrácie ubytovacieho zariadenia, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak.
7. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením.

 

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia
1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Pavol Zbončák, Sídlo: Podzávoz 2499, 022 01 Čadca, IČO:448 63 136  DIČ:1078215116 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
adresa: Podzávoz 2499, 02201 Čadca
email: info@ubytkozaskveleceny.sk
telefón: +421 944 853 397
3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy. 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je 
- plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
- oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
- Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 
2. Účelom spracovania osobných údajov je
- vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
- zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít. 
3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. 

IV. Doba uchovávania osobných údajov
1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 
- po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu),
- po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 2 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby 
- Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, 
- zaisťujúce marketingové služby.
2. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb. Mailchimp

VI. Vaše práva
1. Za podmienok stanovených v Zákone máte 
- právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, 
- právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, 
- právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, 
- právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, 
- právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona.
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov
1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia
1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť ich zverejnením.